DL-Methyonine (HO₂CCHCH₂CH₂SCH₃)

Liên hệ

Danh mục: